Algemene voorwaardes

Lidmaatschap.                                                                                                                                      

1.            A.           Gebruikers (leden) zijn die zich middels het aanmeldingsformulier hebben ingeschreven bij

                              Active-Fit Sportcenter.

              B.            Het contract waarvoor getekend is kan niet vroegtijdig beeindigd worden. 

2.            A.           Wanneer men het lidmaatschap niet wil verlengen, dient men een opzegtermijn van één

                             kalendermaand in acht te nemen.

               B.           Wanneer men het lidmaatschap na de afgesproken periode niet beëindigd, wordt deze telkens weer                                            stilzwijgend met één maand verlengd. 

3.            A.           Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk, op het desbetreffende afmeldingsformulier

                             opgezegd worden. Deze zijn te krijgen op bij de informatiebalie.

4.            A.           Telefonische, mondelinge en schriftelijke aan of afmeldingen, anders dan op voormeld

                             afmeldingsformulier. Kunnen op grond van artikel 3A. niet in behandeling genomen worden.

               B.           Bij het her incasseren behouden wij ons het recht om €2,- administratiekosten in rekening te brengen.

                              Openstaande facturen/contributies worden doormiddel van her incassos alsnog geint.

               C.            Bij het niet betalen van de achterstallige kosten behouden wij ons het recht voor om extra                                                            administratiekosten dan wel aanmaningkosten in rekening te brengen. Mocht het bedrag niet van uw                                          rekening afgeschreven kunnen worden dan doen wij éénmalig een her incasso. Daarna gaan wij over tot het                                sturen van een digitaal factuur met bijkomende kosten.

                              Onderbreking lidmaatschap.

5.            A.           Een lidmaatschap kan men alleen vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk tot maximaal

                             drie maanden onderbreken. Men dient de onderbreking schriftelijk te melden aan de directie.

                             De directie houdt zich het recht voor om het verzoek tot onderbreking wegens bijzondere redenen te                                           weigeren.

               B.           Over de maanden van de onderbrekingsperiode zijn geen lidmaatschapsgelden verschuldigd.

               C.           Wanneer men na de onderbrekingsperiode de trainingen of lessen weer hervat, zijn de dan geldende                                           lidmaatschapsgelden weer verschuldigd, zonder inschrijfgeld. De duur van het afwezig zijn wordt achter het                               abonnement aan alsnog voltooid.

Groepslessen.

6             A.           Wij behouden ons het recht voor om ter alle tijden het groepslesrooster aan te passen. 

               B.           Het is niet mogelijk om bij een gecancelde les het lidmaatschapsgeld terug te eisen. 

               C.           Mocht de les, waarvoor je een contract hebt afgesloten, definitief van het aanbod gehaald worden dan mag                               het contract per direct ontbonden worden en hoeft er geen uitschrijfmaand betaald te worden.

Tarieven.

7.            A.           Eventuele tussentijdse acties hebben een eigen contractsvorm en vallen daardoor buiten de huidige                                           tarieven.

               B.           Inschrijfgeld dient éénmalig bij ononderbroken lidmaatschap betaalt te worden. Dit bedrag dient contant

                             of per pin betaald te worden bij inschrijving.

               C.           De hoogte van de huidige tarieven voor het des betreffende geldende abonnement, zijn weergegeven

                             onderaan de pagina.

               D.           Eventuele tariefswijzigingen worden minimaal twee maanden voor datum van ingang gepubliceerd door

                             Active-Fit Sportcenter. De hoogte van de huidige tarieven zijn weergegeven op de prijslijst.

Betalingen.

8.            A.           Lidmaatschapsgeld is per vooruitbetaling van een abonnementsperiode per maand verschuldigd.

               B.           Betaling van lidmaatschapsgeld kan alleen plaatsvinden via automatische incasso.

Persoonsgegevens.

9.            A.           Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend voor administratief gebruik en zullen zonder uw toestemming onder

                             geen beding aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden  worden gebruikt.

 

 

Huisregels

 • Het dragen van sportkleding is verplicht.
 • Handdoek is verplicht.
 • Het dragen van buitenschoenen in de sportschool is niet toegestaan.
 • Vertoon geen ongewenste intiemiteiten. 
 • Wij dulden geen agressie of racisme.
 • Denk aan uw taalgebruik.
 • Wapens en drugs zijn niet toegstaan.
 • Houd rekening met elkaar en veroorzaak geen overlast.
 • Houd het glaswerk bij de bar.
 • Heb respect voor elkaar en voor het personeel.
 • Ga respectvol met de apparaten om.